İçerik Kullanımı

YASAL UYARI
1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi
Sayın Kullanıcı,
Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi,
işletmesi ve idaresi NKARİYER, YAYINCILIK YAZILIM TURİZM REKLAM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ’ne
aittir. İşbu web sitesine; http://www.nkariyer.com web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği
şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit
etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile
bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor
ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi
kullanmamalısınız. Eğer NKARİYER tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından,
kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz
bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. NKARİYER işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme
hakkına sahiptir.
2- Sorumluluk Kabul Etmeme
İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve
kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz.
NKARİYER sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;
(a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
(b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,
(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
(d) aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir
öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat
vermemektedir.
3- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi
Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim
sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin
muhtevasının NKARİYER tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye
verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği NKARİYER tarafından onaylandığı
anlamı çıkarılmamalıdır.
NKARİYER; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;
(a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,

(b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,
(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
(d) aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir
öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat
vermemektedir.
Her ne kadar NKARİYER işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu
paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı
verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği
hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe
aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada
sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya
ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden
dolayı NKARİYER’İN itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya
içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba
veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde
bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her
türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın
veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde
başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları
veya diğer her türlü araç ve unsurlar.
NKARİYER yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi
veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip
olup, bu hallerde NKARİYER’un talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve
linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.
4- Güvenlik
İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış
verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda NKARİYER siz kullanıcıya site
içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar
tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.
5- Genel
Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında NKARİYER tarafından işbu
akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit
şartlarını ihlalleriniz karşısında NKARİYER tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller
karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
6- Mülkiyet Hakkı
İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla
beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı,

bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, NKARİYER’e, ve/veya ona lisans veren veya içerik
sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili
kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili
Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web
sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara
da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve NKARİYER tarafından açık ve
yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme,
çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama,
iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir
bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. NKARİYER, bu
paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı,
köşe yazısı, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web
sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur.
Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.
7- Sorumluluğun Sınırlanması
Uygulanacak mer’i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak bununla sınırlanmamak
kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında, NKARİYER, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri
lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve
temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar
kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü
rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar.
NKARİYER, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma
ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu
tutulamayacaktır.
Hiç bir şart ve koşul altında, NKARİYER, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans
verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik
alanlar, NKARİYER’in veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden
dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına
kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı NKARİYER açık bir
şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında
NKARİYER, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla
sınırlı olmaksızın; (a) web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve (b)
web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki
içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından
veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan
sorumlu tutulamaz.
İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya
herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı NKARİYER,
yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri
veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu
hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

8- Yazılım Programları Lisans Hakkı
Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün
bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları (“yazılım”)
tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır.
Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti NKARİYER’e veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların
mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve
koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup,
buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir
İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça
işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software)
kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır
olmayan bir ruhsatla
(a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç
taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir;
(b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer
yedek bir kopyası yapılabilir.
İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya
kısmen;
(a) kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez,
indiremez ve iletemez;
(b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz,
değiştiremez, saklayamaz;
(c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz;
(d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım
programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.
İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta
olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web
sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans
hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen
yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.
9- Web Sitesinde Kayıt Şartları
İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu
halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen
bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz
gerekmektedir. Eğer NKARİYER’ in sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve
güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web
sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

10- Fesih
Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın NKARİYER uygun gördüğü takdirde
ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir.
Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, NKARİYER sizin web sitesinin
tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.
11- Markaların Kullanımı
İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya
işaretlerin kullanılması bu kişilerle NKARİYER arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans
anlaşması olduğu veya NKARİYER’in söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı
anlamına gelmez. NKARİYER veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu
web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, NKARİYER veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici
isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım
hakkı veya lisans vermez.
12- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler
İşbu web sitesi NKARİYER ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve
değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları (“siteye eklemeler”) yükleme imkânı
sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar
yasaklanmıştır:
(a) NKARİYER’in takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web
sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan
yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste
bulunmak;
(b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız,
edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile
(c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya
ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici,
hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve
ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet
hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı
ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı
veya benzeri unsurlar veya
(d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere
zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj,
eklemeler ve yayınlarla;
(e) 18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler
hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi
veren

(f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için
kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak,
(g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler
(h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya
(ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj
bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız
ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında NKARİYER’e münhasıran, kısıtlanamaz,
âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız.
Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her
türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama,
depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık
alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda
başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme
ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından NKARİYER lehine
feragat ettiklerini kabul ederler.
NKARİYER, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe
göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun
gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin NKARİYER tarafından
ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar
İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin
kendi görüşlerini yansıtmakta olup, NKARİYER bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve
yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti
araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.
13- Online Ticaret
İşbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda NKARİYER tarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet
satın alma imkânı sunabilir. Web sitesinde mal ve hizmet satın almak için sipariş vermek istediğinizde
doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerinizi; adınızı, soyadınızı, telefon
numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve siparişinizin teslim edileceği adresi bildirmeniz
gerekmektedir.
Web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı
ve matbaa hatasından dolayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde,
NKARİYER her zaman siparişinizi geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca web sitesinde
belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olması halinde geçerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar
her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden NKARİYER tarafından değiştirilebilir.
Web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkça
makul bir süre için geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul edilmiş
sayılır. Sizin elinizde bulunan elektronik makbuz formu, NKARİYER tarafından size gönderilmiş sipariş
onay makbuzu olmadıkça sizin siparişinizin kabul edildiği anlamı taşımaz. NKARİYER herhangi bir
gerekçeden dolayı sizin siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar.

İşbu web sitesi siz kullanıcılara üçüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde mal ve hizmetler
satın alma imkânı sunabilir (üçüncü şahıs emtiaları). Bu durumda NKARİYER üçüncü şahıs emtialarının
yasallığı, kalitesi, zamanında ulaşması, doğruluğu, güvenirliği ve diğer hususlarda herhangi bir
sorumluluk taşımaz. İşbu web sitesinin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirmesi
sonucu, söz konusu bu tür üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya üçüncü
şahıslara kişisel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirken bu tür bilgilerinizin NKARİYER tarafından
değil söz konusu üçüncü şahıslar tarafından alındığı ve bu hususlarda NKARİYER’in herhangi bir
sorumluluk taşımadığını kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız
üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan,
masraf ve benzeri kayıplardan NKARİYER, çalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla
halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.
14- Tavsiye Değildir
İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi,
finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu
web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.
15- Şifre
İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden
kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin
sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde
derhal NKARİYER’e bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken
güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. NKARİYER’ in veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve
hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan NKARİYER sorumlu değildir.
16- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim
Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler
http://www.nkariyer.com/kunye adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında NKARİYER derhal
söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri
başlatır.
Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen
şekillerde yapılması gerekmektedir.
1. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması
2. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası
3. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı ile
ilgili telif hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu
telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.
4. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon
numarası, adres, e-mail v.s.)

5. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış
beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi
adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.
17- Uygulanacak Hukuk
İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) NKARİYER
tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini
kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda
çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, Ankara mahkemeleri yetkili
kılınmıştır.